Đại học nghiên cứu không thể thiếu tài liệu này

1/ Research methodology : the aims, practices and ethics of science / Peter Pruzan.

2/ Research
 methodology [electronic resource] : from philosophy of science to research design / Alexander M. Novikov, Dmitry A. Novikov.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Seri ebooks chủ đề Tâm lý học