Bài đăng

Seri ebooks chủ đề Tâm lý học

1/ A Guide to Functional Analytic Psychotherapy: Awareness, Courage, Love, and Behaviorism http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25510 2/ Child Neuropsychology: Assessment and Interventions for Neurodevelopmental Disorders http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34127 3/ Coaching psychology : meta-theoretical perspectives and applications in muticultural contexts / Llewellyn E. van Zyl, Marius W. Stander, Aletta Odendaal, editors. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34139 4/ Emotion and the Law: Psychological Perspectives http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34128 5/ Forgiveness and Reconciliation: Psychological Pathways to Conflict Transformation and Peace Building http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34129 6/ Handbook of Clinical Child Neuropsychology http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25525 7/ Handbook of Gender Research in Psychology: Gender Research in Social and Applied Psychology http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34130 8/ Psychology http://re…

Đại học nghiên cứu không thể thiếu tài liệu này

1/ Researchmethodology: the aims, practices and ethics of science / Peter Pruzan. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32719
2/ Research
methodology[electronic resource] : from philosophy of sciencetoresearchdesign / Alexander M. Novikov, Dmitry A. Novikov.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32725

Ninh Bình quê hương tôi

Luận văn bạn tôi:
Nước cửa sông ở Ninh Bình
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33311
Ứ NG D Ụ NG CNG NGH Ệ Đ Ị A HÔNG NƯ Ớ C C Ử A SÔNG, L Ấ Y VÍ D Ụ C Ử A ĐÁY - NINH BÌNH

Dành cho những người yêu Kiều

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32341
Kim Vân Kiều tân truyện là một bản dịch chữ Hán xuất bản năm 1894.
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Tai biến thiên nhiên Lào Cai và cách khắc phục

Ứng dụng Viễn thám và GIS với sự tham gia của cộng đồng nghiên cứu nguy cơ tai biến thiên nhiên ở Sa Pa, Lào Cai trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33314